Over UnsterDeMeent

UnsterDeMeent is een onderneming van Accountants & Adviseurs. Wij onderscheiden ons door laagdrempeligheid en inlevingsvermogen. Wij staan ondernemers bij in het Midden- en Kleinbedrijf, alsmede particulieren. Van het voeren van uw boekhouding en loonadministratie tot het opmaken van de jaarrekening en het geven van fiscale en bedrijfseconomische adviezen. Van arbeidsrechtelijke vraagstukken (aanname- ontslag) tot begeleiding bij overnames en fusies. Waar nodig maken wij hierbij gebruik van ons netwerk van specialisten.

Wij kunnen veel werkzaamheden voor en met u verrichten, waardoor u zich kunt concentreren op uw kernactiviteiten. Hiernaast vindt u een overzicht van onze diensten.

Onze diensten

Accountantsdiensten

Iedere ondernemer heeft een partner nodig waarmee hij/zij alle aspecten van het ondernemen kan bespreken. Iemand die hij/zij vertrouwt en die met de ondernemer meedenkt, maar de ondernemer ook een spiegel voorhoudt.

De ondernemer heeft iemand nodig die alle voorkomende werkzaamheden vanaf het moment van oprichting van een onderneming tot en met het eventuele staken daarvan kan overzien, ofwel: het werkgebied van de AA-Accountant. Een beknopt overzicht van onze dienstverlening:

 • begeleiden/adviseren van ondernemers bij hun bedrijfsvoering;
 • samenstellen, beoordelen, vrijwillig controleren van jaarrekeningen;
 • verzorgen van managementinformatie (tussentijdse cijfers, prognoses ed.);
 • verzorgen publikatiebalansen;
 • begeleiden van fusies en overnames (o.a. waardebepaling);
 • uitvoeren due- diligence onderzoeken;
 • begeleiden van controles door Belastingdienst en Uitvoeringsinstellingen;
 • begeleiden van kredietaanvragen;
 • fiscale werkzaamheden o.a. aangiften, bezwaarschriften e.d.

Belastingadviezen

Het belastingstelsel is onderhevig aan veelvuldige wijzigingen. Hierover wilt u tijdig worden geïnformeerd, met daarbij de gevolgen voor zowel uw onderneming als uzelf. Een beknopt overzicht van onze dienstverlening:

 • onderzoek naar de meest gunstige fiscale ondernemingsstructuur;
 • begeleiden van de oprichtingvan B.V.'s;
 • verzorgen van aangiftes vennootschaps-/ inkomsten-/ dividendbelasting;
 • corresponderen (o.a. bezwaarschriften met fiscus);
 • adviseren bij voorkomende fiscale vragen.

Bedrijfsovernames/-opvolging

Het overnemen en/of fuseren van bedrijven is een complexe en doorgaans zeer ingrijpende gebeurtenis. Professionele begeleiding is mede vanwege de vele voetangels en klemmen een "must". Daarbij zal veelal ook een due diligence onderzoek moeten worden verricht. Het due diligence onderzoek richt zich op alle juridische, fiscale en administratieve aspecten van de onderneming. Hierdoor wordt de kans dat u een "kat in de zak" koopt aanzienlijk kleiner. Daarnaast kunnen wij u behulpzaam zijn met de overname-onderhandelingen en het opstellen van de noodzakelijke contracten.

Financiële planning

Financiële planning is ook voor ondernemers van belang. In tegenstelling tot een werknemer, dient een ondernemer zelf voor zijn oudedagsvoorziening te zorgen. Het is derhalve zaak om met behulp van de fiscale mogelijkheden de juiste voorziening te treffen. Ook op het gebied van schenking, beheer van uw vermogen en estate planning zijn er vele veranderingen in de wet- en regelgeving. Onze Accountants kunnen u ter zake adequaat adviseren.

Arbeidsrechtelijke diensten

Arbeidsrecht is gecompliceerd en wordt gekenmerkt door veel dwingendrechtelijke bepalingen waar niet vanaf geweken mag worden, ook al zijn beide partijen het volledig met elkaar eens. Dat dit in de praktijk vaak ongewenste effecten heeft behoeft geen betoog.

Samen met een arbeidsrechtjurist kunnen wij u adviseren op welke wijze problemen te voorkomen zijn. Van het maken van arbeidsovereenkomsten tot het beëindigen daarvan via de kantonrechter of UWV werkbedrijf. Wij kunnen u informeren over de gangbare afvloeiingsregelingen zoals de "kantonrechtersformule". Een beknopt overzicht van onze dienstverlening:

 • adviseren op het gebied van personeelsbeleid;
 • opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten en reglementen;
 • ontbinden van arbeidsovereenkomsten bij kantonrechter;
 • aanvragen van ontslagvergunningen;
 • begeleiden van collectieve ontslagen;
 • bemiddelen bij arbeidsconflicten.

Administratieve dienstverlening

Indien gewenst verzorgen wij de complete boekhouding voor alle soorten ondernemingen. Dit kan zowel bij u op het bedrijf als bij ons op kantoor plaatsvinden. Desgewenst kunnen wij uw administratie beoordelen en zodanig inrichten dat hierdoor een beter inzicht ontstaat in uw onderneming. Zodra de administraties zijn bijgewerkt kunnen wij u de door u gewenste periodieke managementinformatie verschaffen.
Ook worden na het verwerken van de administraties de gegevens gegenereerd ten behoeve van de aangiften loon- en omzetbelasting. De kosten voor de werkzaamheden geschieden op basis van een uurtarief dat afhankelijk is van de ervaring en opleiding van de medewerker.

Salaris-/personeelsadministratie

Door middel van een professioneel salarisverwerkingspakket kunnen wij periodiek uw loonverwerking verzorgen (incl. aangifte Loonheffing). Aan de hand van de arbeidsovereenkomsten kunnen wij ervoor zorgen dat de salarissen op de juiste wijze worden berekend. Uw werknemers ontvangen hun loonstrook per mail en u heeft als werkgever toegang tot de verloning en gegevens arbeidsverhouding van uw personeel. Met uw inloggegevens ziet u de opgave van de per persoon te betalen netto lonen en de af te dragen loonheffing. De kosten van deze werkzaamheden zijn gerelateerd aan het aantal loonstroken. Een beknopt overzicht van onze overige dienstverlening:

 • meldingen aan UWV, Arbodienst
 • meldingen aan verzekeraars;
 • verzorgen formaliteiten richting diverse instanties;
 • begeleiden van looncontroles door Belastingdienst en UWV;
 • adviseren op het gebied van lonen en arbeidsvoorwaarden;
 • adviseren bij werving en selectie.

Detachering/Tijdelijke inleen

Het is mogelijk uw eigen controller of uw eigen administratief medewerker via ons te betrekken, die op parttime basis in uw bedrijf werkzaamheden voor u verricht. Denk bijvoorbeeld in geval van ziekte of een tijdelijk tekort aan personeel. Ondersteuning is al mogelijk voor een aantal uren per maand.

Gedurende een periode verzamelt u de te verrichten werkzaamheden en deze worden door de in te lenen functionaris afgehandeld. U weet hierdoor dat de afwikkeling van deze zaken in vertrouwde handen is. De kosten voor de werkzaamheden geschieden op basis van een uurtarief dat afhankelijk is van de ervaring en opleiding van de medewerker.

Bedrijfsjuridische diensten

Met behulp van bedrijfsjuristen kunnen we u op een breed terrein van juridische vraagstukken terzijde staan. Hierbij is te denken aan: overnames, samenwerkingen, contracten, arbeidsovereenkomsten, ontslag, incasso, huur, insolventie etc. Doelstelling daarbij is om op een professionele wijze zaken te doen, waarbij uw belang voorop staat.

Als ondernemer wordt er heel wat van u gevraagd. De regelgeving is zo complex dat het feitelijk ondoenlijk is om overal aan te denken. Dit geldt ook voor het ondernemersrecht. Ervaren bedrijfsjuristen adviseren u bij allerlei juridische vraagstukken die u kunt tegenkomen bij het ondernemen. Door het tijdig inschakelen van een bedrijfsjurist kunnen problemen worden voorkomen. Een beknopt overzicht van de mogelijke dienstverlening:

 • arbeidsrechtelijke diensten;
 • merkenrecht;
 • incasso;
 • leveringsvoorwaarden;
 • overnames, fusies en samenwerking;
 • uitvoeren due- diligence onderzoeken;
 • contracten, o.a. huurovereenkomsten, zakelijke zekerheden etc.
Merkenrecht
Uw merk en logo kunnen van grote waarde zijn. Dat is alleen het geval indien u een en ander op de juiste manier heeft geregistreerd. Wij kunnen de registratie van uw merken verzorgen en u behulpzaam zijn bij het beschermen van uw rechten.

Incasso
Onze juristen kunnen vorderingen voor u incasseren. De kosten voor het incasseren van een vordering bedraagt in de regel 15% van de hoofdsom. Deze incassokosten worden opgeteld bij de hoofdsom en worden doorgaans verhaald op de debiteur. Mocht incassering van de incassokosten niet mogelijk zijn, dan zullen wij onze declaratie doorgaans beperken tot de werkelijk bestede tijd, tegen het daarvoor geldende tarief.

Leveringsvoorwaarden
Leveringsvoorwaarden of wel de kleine lettertjes kunnen van groot belang zijn voor u als ondernemer. Veelal wordt het belang van deze voorwaarden - ten onrechte - onderschat. Het is belangrijk dat u leveringsvoorwaarden hanteert en deze ook op de juiste wijze kenbaar maakt aan uw contractspartner.
Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het maken en/of updaten van uw algemene voorwaarden.

Copyright © UnsterDeMeent B.V.